Všeobecné obchodní podmínky TASY


(a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny úkony a právní jednání, k nimž dochází mezi TASY s. r. o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá – Horákov, IČO 26936321, DIČ: CZ26936321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka č. 46798, (dále jen "Prodávající') a kupujícím jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "Kupující'), který akceptuje podáním objednávky potvrzené Prodávajícím, nákupem zboží či uzavřením kupní smlouvy tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů vzniklých na základě kupní smlouvy. Zároveň slouží jako pravidla při výkladu obsahu práva povinností účastníků.
 
(b) Prodávající dodává zboží Kupujícímu na základě objednávky doručené Prodávajícímu, kterou Kupujícímu potvrdí. Objednávka může být učiněna Kupujícím ve formě dopisu, telefonicky nebo elektronickou poštou a musí obsahovat všechny tyto náležitosti: druh/popis objednávaného zboží (u pneumatik zejména rozměr, index nosnosti a rychlosti, typ dezénu), počet kusů, místo určení/dodání zboží, cenu zboží dle platného ceníku Prodávajícího a Listu dodacích podmínek, identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího. V případě písemné objednávky též datum vystavení a podpis Kupujícího. V případě, že v objednávce či v jejím potvrzení nebude uvedena kupní cena zboží, má se za to, že cena zboží je dána platným ceníkem Prodávajícího. Nebude-li cena zboží uvedena v ceníku Prodávajícího, mají Prodávající a Kupující v úmyslu uzavřít kupní smlouvu dle ustan. § 2085 odst. 2 OZ. tj. i bez určení kupní ceny.
 
(c) Zaslání ceníků, všeobecných nabídek, oběžníků a jiných materiálů včetně propagačních materiálů Kupujícímu Prodávajícím nebude považováno za nabídku na uzavření kupní smlouvy, návrh na změnu rámcové smlouvy a Prodávajícího nezavazuje k dodávce zboží.
 
(d) Každá objednávka Kupujícího musí být potvrzena Prodávajícím, a to kteroukoliv z forem vyjmenovaných shora v bodě (b). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bezvýhradné přijetí objednávky dojde Kupujícímu (tj. např. okamžikem doručení dopisu na adresu Kupujícího nebo okamžitě v případě potvrzení telefonem). V případě, že Prodávající nepotvrdí doručenou objednávku a dodá Kupujícímu zboží v termínu určeném v objednávce Kupujícího či v obvyklé dodací lhůtě má se za to, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem dodání zboží. V případě, že potvrzení objednávky Prodávajícím obsahuje některou změnu či výhradu k objednávce Kupujícího (s výjimkou ujednání co do druhu a množství zboží), považuje se kupní smlouva za uzavřenou s tím, že nepodstatná část smlouvy bude sjednána dodatečně. Nedosažení dodatečné dohody o dalším obsahu smlouvy nemá vliv na platnost uzavřené kupní smlouvy.
 
(e) Dodávky zboží a jeho fakturaci provádí Prodávající podle platného ceníku, platebních a dodacích podmínek platných mezi účastníky ke dni doručení objednávky Prodávajícímu. V případě zjevné chyby v ceníku, spočívající zejména v nepřiměřeně nízké ceně zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.
 
(f) Dodání zboží se uskutečňuje odesláním zboží Kupujícímu ze skladu Prodávajícího či ze skladu jeho dodavatele na místo určení smluvené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Osobní odběr Kupujícím ze skladu Prodávajícího je možný. Při odběru přímo ze skladu Prodávajícího, neposkytuje Prodávající Kupujícímu žádné zvýhodnění či slevu. Není-li dohodnuto jinak Prodávající a Kupující se dohodli, že dílčí dodávky a předčasné plnění z důvodů na straně Prodávajícího jsou možné a Kupující není oprávněn takovou dodávku odmítnout. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí, že místem plnění je sídlo Kupujícího
 
(g) Nebezpečí škody na dodávaném zboží přechází na Kupujícího v případě osobního odběru ve skladu Prodávajícího předáním zboží Kupujícímu. Jinak předáním zboží posledním dopravcem Kupujícímu.
 
(h) Prodávající není v prodlení s plněním svých závazků vůči Kupujícímu v případech vyšší moci (např. požár, exploze, záplava, epidemie, pandemie, válečný konflikt mající dopad na dodavatelské řetězce apod.), úředního zásahu do výrobních/dodacích podmínek výrobce/dovozce dodávaného zboží, úředního zásahu do činnosti Prodávajícího a jiných nepředvídatelných okolností (např. stávka, válečný konflikt). Závazek Prodávajícího zaniká také v případě, kdy některá z nepředvídatelných událostí postihne některého z jeho dodavatelů zboží, které má být následně dodáno Kupujícímu. O dobu trvání události vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti Prodávajícího. V případě, že vyšší moc trvá déle než dva (2) měsíce, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 
(i) Objednané zboží je dodáváno Kupujícímu s dodacím listem. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho stav a množství proti dodacímu listu a dodací list bez odkladu písemně potvrdit oprávněnou osobou. Je-li dodací list při převzetí potvrzen, má se za to, že byl potvrzen oprávněnou osobou Kupujícího. V případě neodpovídajícího množství, záměny nebo poškození zboží způsobeného porušením povinností na straně Prodávajícího, Kupující zboží převezme a zaznamená tyto vady do dodacího listu, který musí podepsat také dopravce. Zároveň Kupující bez zbytečného odkladu uplatní písemnou reklamaci u Prodávajícího. Kopie uvedených dokladů Kupující odešle neprodleně Prodávajícímu a originály archivuje. Kupující není oprávněn z titulu vadné dodávky neuhradit část kupní ceny, která se týká bezvadné dodávky. Kupující se zavazuje zajistit, aby na dodacím listu vždy bylo čitelně uvedeno jméno oprávněného zástupce nebo zaměstnance, který zboží pro Kupujícího převzal a za Kupujícího jednal. Nelze-li z dodacího listu zaměstnance Kupujícího identifikovat (např. nevyplněno čitelně), má se za to, že dodací list potvrdila oprávněná osoba Kupujícího, pokud je na dodacím listu razítko Kupujícího. Kupující je povinen při převzetí zboží postupovat s náležitou péčí tak, aby Prodávající mohl uplatnit práva z titulu chybějícího zboží, poškození dodaného zboží či prodlení způsobeného dopravcem.
 
(j) Kupující je povinen převzít objednané a dodané zboží. Neučiní-li tak, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Prodávající má v takovém případě právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů na dopravu s dodávkou spojených.
 
(k) Prodávající a Kupující se ve smyslu ustan. § 3132 a n. občanského zákoníku dohodli, že vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky, přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem úhrady celé kupní ceny. Kupující se zavazuje, že do doby přechodu vlastnického práva nezřídí ke zboží, které bylo předmětem dodávky zástavní či jiné zajišťovací právo. O zadržení či jiném zásahu do práv Prodávajícího ve vztahu k dodanému zboží třetí osobou. Kupující Prodávajícího neprodleně vyrozumí a danou třetí osobu informuje o výhradě vlastnického práva Prodávajícího.
 
(l) Kupující je povinen dodané zboží, které je dosud ve vlastnictví Prodávajícího, pojistit, a to zejména proti živelním událostem (především ohni) a krádeži.
 
(m) Prodávající se zavazuje zajistit své veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č. 541/2020Sb. o odpadech.
 
(n) Je-li rozhodnuto o úpadku, hrozícím úpadku nebo je na majetek Kupujícího prohlášen konkurs, oznámí-li Kupující, že není schopen plnit své závazky, stane-li se Kupující platebně neschopným či neplní své jakékoliv jiné závazky vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn odstoupit od všech kupních smluv uzavřených s Kupujícím. V případě, že na základě takové smlouvy již bylo Prodávajícím plněno a kupní cena dosud nebyla uhrazena, je Prodávající oprávněn odstoupit i od takové smlouvy, a to v rozsahu dosud neuhrazeného zboží.
 
(o) Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Každé odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností Kupujícího se považuje, je-li Kupující opakovaně v prodlení vždy nejméně o 7 dnů s jakýmkoliv peněžitým plněním, nebo neplní-li svoji povinnost řádně odebrat/převzít dodávku zboží. Za podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícího se považuje, je-li Prodávající opakovaně v prodlení s dodávkou zboží s pevně sjednaným termínem dodávky o dobu delší než 7 dnů.
Všechny ostatní případy porušení smluvních povinností či těchto Všeobecných obchodních podmínek se považují za nepodstatné porušení smluvních povinností.
 
 


II. Platební podmínky


(a) Zboží bude Prodávajícím fakturováno v ceně sjednané v kupní smlouvě či potvrzené objednávce, přitom cenou uvedenou v kupní smlouvě či objednávce je myšlena cena bez DPH. V případě, že kupní smlouva nebude obsahovat ujednání o ceně zboží, pak platí, že smluvní strany měly v úmyslu uzavřít kupní smlouvu bez výslovného cenového ujednání s tím, že platí kupní cena uvedená v ceníku Prodávajícího, který bude platný ke dni doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Cena zboží bude navýšena o DPH ve smyslu platných zákonných ustanovení.
 
(b) Platební podmínky jsou zpravidla stanoveny mezi Prodávajícím a Kupujícím v samostatném ujednání, a to v Listu platebních podmínek Není-li takového ujednání, pak se Kupující zavazuje zaplatit účtovanou cenu včetně DPH do doby splatnosti uvedené na faktuře na účet Prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede Kupující na příkaze k úhradě číslo faktury. Kupující provádí platbu způsobem uvedeným na faktuře (převodem, nebo v hotovosti).
 
(c) Za den úhrady kupní ceny se považuje den, ve kterém byla platba připsána na účet Prodávajícího. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou celkové účtované ceny včetně DPH uvedené na faktuře je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím od data splatnosti do data úhrady kupní ceny smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
 
(d) Vzájemné započtení pohledávek mezi Prodávajícím a Kupujícím z uzavřených smluv je možné. Prodávající a Kupující jsou povinni druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu písemně informovat o předmětném zápočtu.
 
(e) Kupující má právo na slevu, či jiné zvýhodnění, dohodnuté dříve s Prodávajícím pouze v případě, že ke dni poskytnutí dané slevy, nebo zvýhodnění, není v prodlení s plněním dluhu vůči Prodávajícímu
 
(f) Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o vzniku své platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti Kupujícího stávají se pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu ihned splatnými.
(g) V případě, že kupující neuhradí kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti, prodávající není povinen dodat kupujícímu žádné další zboží, a to až do úplného zaplacení veškerých pohledávek prodávajícího za kupujícím včetně příslušenství a smluvních pokut.
Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny kupující nemá nárok na předání zboží bez úhrady zboží k okamžiku jeho předání.
 
 
 
III. Odpovědnost za vady a reklamační podmínky
 
(a) Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je bezvadné a splňuje veškeré podmínky, které pro jejich užívání předepisují zákonné normy. Na veškeré zboží dodávané Prodávajícím je poskytována záruka specifikovaná v Příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 
(b) Prodávající bude vyřizovat reklamace podle zásad a podmínek uvedených v Příloze č 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Kupující se zavazuje vytvářet všechny nutné podmínky a poskytovat veškerou součinnost pro řešení reklamací, a to jak u Kupujícího. V případě reklamace zboží Konečným zákazníkem Kupujícího se Kupující zavazuje v součinnosti s Prodávajícím vyřizovat reklamace tak, aby nedocházelo k průtahům či poškození dobrého jména výrobce/dovozce zboží či Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že při vyřizování reklamací Konečného zákazníka Kupujícího se bude řídit postupem uvedeným v Příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek a že reklamace Konečného zákazníka bude vyřizovat stejným způsobem a v souladu se zákonem a pravidly pro spotřebitelské smlouvy, které Kupující povinen dodržovat vůči Konečnému zákazníkovi, který je spotřebitelem.
 
(c) Kupující se zavazuje, že při skladování a manipulaci s pneumatikami se bude řídit pravidly péče o pneumatiky tak, jak jsou stanoveny v Příloze č. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 
(d) Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu, ke které by došlo v důsledku nesprávné montáže a/nebo nesprávného užívání dodaného zboží. Kupující je povinen respektovat podmínky stanovené Prodávajícím týkající se zejména skladování, montáže a používání pneumatik a jiného zboží dodaného Kupujícímu a Kupující se zavazuje v tomto smyslu poučit všechny Konečné zákazníky.
 
(e) Prodávající nepřejímá odpovědnost za jakékoliv platby, které Kupující bez souhlasu Prodávajícího uhradí svým zákazníkům při vyřizování reklamací a stížností a nehradí Kupujícímu manipulační či jiné administrativní výlohy spojené s vyřizováním reklamací, pokud nebude písemně předem dohodnuto jinak
 
 


IV. Péče o dobré jméno a informovanost o výrobcích Prodávajícího


(a) Kupující bude informovat třetí osoby, které nakupují zboží dodávané Prodávajícím od Kupujícího za účelem jejich dalšího prodeje a Konečné zákazníky Kupujícího odpovídajícím způsobem o sortimentu a novinkách zboží Prodávajícího, jeho správném používání, zajišťovat prodejní a poprodejní servis tohoto zboží, udržovat a podporovat dobré obchodní jméno Prodávajícího. Za tím účelem Kupující zajistí souhlas zákazníků se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím a splnění zákonných povinností o ochraně osobních údajů.
 
(b) Kupující se zavazuje respektovat návod na montáž a bezpečné používání pneumatik, jak je stanoveno v Příloze č. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v maximální míře informovat o těchto podmínkách odběratele Kupujícího a zákazníky.
 
(d) Kupující se zavazuje, že nebude poškozovat nebo zkreslovat, a to zcela nebo částečně, značky, loga, ochranné známky a čísla vyznačená na zboží Prodávajícího anebo prodávat zboží, které by bylo takto poškozeno, nebo zkresleno.
 
(e) Ceníky zboží, které Prodávající vydává v souladu s rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, tvoří součást smluvního ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 
 


V. Ochrana a zpracování osobních údajů


(a) Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o zpracování osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 
(b) Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): Objednávek, zasílání newsletterů, a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
 
(c) Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
 
(d) Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování/trvání smlouvy u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.
 
(e) Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 
(f) Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.
 
(g) Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
 
E-mail: dpo@vatnet.cz

VI. Závěrečná ustanovení
(a) Kupující a Prodávající se zavazují, že budou veškeré údaje týkající se jejich obchodních vztahů uchovávat v důvěrnosti a jakékoliv informace důvěrného charakteru neposkytnou třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, a to s výjimkou uvedenou v odst. c) tohoto článku.
 
(b) Prodávající a Kupující prohlašují, že výše uvedená omezení se netýkají informací, které jsou všeobecně veřejně známé či jsou veřejně přístupné pro smluvní strany z jiného zdroje, než je druhá smluvní strana.
 
(c) Veškeré informace poskytnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále též jen "Smluvní strany") v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Rámcovou kupní smlouvou, které nejsou veřejně přístupné, jsou důvěrné a Smluvní strany jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost (dále jen "Důvěrné informace"). Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky a Rámcová kupní smlouva nestanoví jinak. Prodávající je oprávněn využívat Důvěrné informace pro účely související s jeho podnikatelskou činností. Prodávající je, v případě prodlení Kupujícího s plněním jeho závazků, oprávněn poskytnout informace týkající se platební morálky a bonity Kupujícího třetí osobě, která se zabývá obchodováním se stejným druhem zboží jako Prodávající. Pro případ, že je Kupující fyzickou osobou, platí následující ujednání, aniž by byla dotčena předchozí ustanovení. Kupující tímto souhlasí a bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a Rámcové kupní smlouvy nebo v souvislosti s právním vztahem vyplývajícím na jejich základě shromažďovat jeho osobní údaje, na něž se vztahuje ochrana podle příslušného právního předpisu (zejména jeho jméno, příjmení, adresu, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, datum narození, rodné číslo, informace o stavu majetku a závazků, osobním stavu a příjmu), a tyto údaje využívat a zacházet s nimi stejným způsobem jako s Důvěrnými informacemi. Prodávající je oprávněn zpracovávat kterékoli tyto osobní údaje (zejména shromažďovat, kombinovat, uchovávat, ukládat na nosiče informací, poskytovat, upravovat, zpřístupňovat, využívat, sdělovat, zveřejňovat, třídit, blokovat a likvidovat osobní údaje bez ohledu na účel, pro který byly tyto údaje shromážděny). Umožňovat zpracování těchto osobních údajů třetím osobám (včetně osob se sídlem mimo území České republiky) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Sdružovat tyto osobní údaje s osobními údaji, které byly shromážděny pro jiné účely a předávat tyto osobní údaje ve shora uvedeném smyslu. Prodávající je dále oprávněn ukládat a uchovávat tyto osobní údaje do zániku veškerých smluvních vztahů a vzájemných závazků a po dobu dalších deseti let následujících po jejich zániku. Kupující prohlašuje, že poskytnutí veškerých osobních údajů Prodávajícímu je zcela dobrovolné.
 
(d) Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí uzavřeného smluvního vztahu, mohou být měněny a doplňovány pouze s výslovným souhlasem Prodávajícího a Kupujícího.
 
(e) Výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále právní vztahy vzniklé ze smluv, jejichž součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající i Kupující se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace a výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "spory") budou řešit smírnou cestou - dohodou. V případě soudního sporu se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
 
Přílohy
Příloha č. 1 - Záruční a reklamační podmínky
Příloha č  2 - Pravidla péče o pneumatiky při skladování a manipulaci
Příloha č. 3 - Návod pro montáž a bezpečné používání pneumatik
 
 
Mokrá 1. ledna 2022
 
 


Přílohy


Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám společnosti TASY s. r. o.
 

Záruční a reklamační podmínky


1. TASY s. r. o. (dále jen "Prodávající") poskytuje na dodávané zboží a na pneumatiky (pneumatiky budou dále označovány jen jako "výrobky") Kupujícímu záruku po dobu záruční doby v trvání dvaceti čtyř (24) měsíců. Tato záruka se týká všech materiálových i výrobních vad, které prokazatelně existují v době přechodu nebezpečí škody na výrobku podle odstavce I.(g) Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení dodávaného zboží a pneumatik, způsobené jejich obvyklým užíváním.
Záruční doba počíná plynout dnem prodeje zboží/výrobku Kupujícímu.
 
2. Všechny reklamace musí být předkládány na reklamačních formulářích Prodávajícího (dále jen "reklamační protokol"), náležitě vyplněných, přičemž je třeba, aby tyto formuláře byly podepsány Kupujícím nebo jejich k tomu zmocněným zástupcem. K reklamačnímu protokolu musí být připojen doklad o koupi zboží/výrobku
 
3. Nároky Kupujícího při dodávce vadného zboží/výrobku zanikají, nejsou-li uplatněny u Prodávajícího písemně v záruční době. Při uplatnění reklamace postupuje Kupující následujícím způsobem.
 
(3a) Vady zjevné. Reklamaci na zjevné vady (např. chybějící nebo poškozené zboží/výrobky, chybějící nebo poškozené kartony se zbožím) je Kupující povinen uplatnit ihned při přejímce zboží v souladu s čl. l.(i) Všeobecných obchodních podmínek a uvést ji na dodacím listě. Uplatnění reklamace zjevných vad je možné i jejím uvedením v reklamačním protokolu na zvláštním formuláři. Obě formy záznamů o zjevných vadách musí být podepsány dopravcem. V případě, že reklamace na zjevné vady nebude uplatněna způsobem dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebude Prodávajícím uznána.
 
(3b) Skryté vady. Reklamační nároky ze skrytých vad (materiálové a výrobní vady) musí být uplatňovány písemnou formou. tj. reklamačním protokolem u Prodávajícího. U každé oznámené vady má Prodávající právo ověřit oprávněnost reklamace.
 
4. Vady části dodaného zboží neopravňují Kupujícího k uplatnění reklamačních nároků na celou dodávku zboží, pokud použitelnost ostatního dodaného zboží není omezena.
 
5. V případě uznání reklamace Prodávajícím, že vada zboží/výrobku je neodstranitelná, bude provedena výměna vadného zboží/výrobku za bezvadné. V případě, že nebude možné dodat stejné(ý) nebo srovnatelné(ý) zboží/výrobek, vystaví Prodávající Kupujícímu dobropis. V případě chybějícího množství zboží/výrobků bude Kupujícímu dodáno náhradní zboží/výrobek, a nebude-li jej mít Prodávající k dispozici, bude na toto chybějící zboží/výrobek vystaven dobropis. Jiný způsob řešení reklamace je možný jen na základě písemné dohody Prodávajícího a Kupujícího. Pokud má zboží/výrobek vadu, která nebrání jeho dalšímu užívání, poskytne Prodávající na takové(ý) zboží/výrobek slevu v přiměřené výši; přičemž takováto sleva však bude poskytnuta pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
 
(5a) Prodávající vadu uznal a
 
(5b) zboží/výrobek lze řádně užívat i s reklamovanou vadou, nebo
 
(5c) zboží/výrobek je zcela nový, tj. nebyl dosud použit ani namontován.
 
6. Vadné zboží/výrobky, které byly vyměněny za bezvadné, se stávají majetkem Prodávajícího.
 
7. Náklady vynaložené prokazatelně v přímé souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Prodávajícího pouze v případě, že vada byla uznána Prodávajícím. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla Prodávajícím uznána, jdou zcela k tíži Kupujícího.
 
8. Kupující uplatňuje nárok na odstranění vady zboží/výrobku u Prodávajícího. Zboží/výrobek, u kterého je uplatňován nárok z odpovědnosti za vady, musí být předán Prodávajícímu k posouzení na základě požadavku Prodávajícího.
 
9. Prodávající není povinen plnit z uplatněného práva z odpovědnosti za vady v rámci záruky, pokud zboží/výrobek;
 
(9a) byl poškozen neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zacházením, jako např. nedodržováním
předepsaného huštění, překračováním přípustného zatížení anebo rychlosti jízdy či jinými vlivy, např. mechanickým poškozením, pořezáním, nastřelováním hrotů atd.,  užíváním v nevhodném prostředí;
 
(9b) byl třetí osobou opravován, protektorován, renovován, nebo na něm byl změněn dezén;
 
(9c) byl mechanicky zbaven výrobního čísla;
 
(9d) byl na poškozeném místě již opraven osobou, jež k této opravě nebyla pověřena Prodávajícím.
 
10. Do doby posouzení oprávněnosti reklamace Prodávajícím Kupující není oprávněn se zbožím/výrobky disponovat.
 
 
 
 
Příloha č. 2 ke Všeobecným obchodním podmínkám společnosti TASY s. r. o.
 

Pravidla péče o pneumatiky při skladování a manipulaci


1. Pneumatiky je třeba skladovat v uzavřených, tmavých, suchých, bezprašných a chladných místnostech bez průvanu. Je nepřípustné pneumatiky vystavovat intenzivnímu slunečnímu záření a teplu. Teplo, světlo a nadměrná cirkulace vzduchu v místnosti (průvan) urychlují proces stárnutí pryže. Skladovací teplota je doporučena v rozmezí od +25 °C do -10 °C. Podlaha skladu musí být rovná, suchá a čistá, bez dalších cizích předmětů. Přístup k pneumatikám musí být dostatečný k tomu, aby se s nimi dalo bezpečně manipulovat (naskladňovat a vyskladňovat). Není dovoleno skladovat pneumatiky volně na asfaltovém povrchu nebo na ploše znečištěné olejem. Pneumatiky ve skladu je třeba udržovat v čistotě, bez znečistění, vody a cizích materiálů uvnitř pláště. Pneumatiky lze čistit pouze omýváním vodou bez jakýchkoliv přídavků (saponáty, rozpouštědla atd.) s následným osušením (ne však horkým vzduchem).
 
2. Pneumatiky nesmí přijít do styku s chemikáliemi, hořlavinami nebo ropnými produkty, jako jsou pohonné hmoty, oleje, mazadla a rozpouštědla, nesmí být ani skladovány ve stejných nebo přilehlých místnostech, kde se nachází zmíněné látky nebo kde jsou těkavá rozpouštědla. Tyto pevné látky, kapaliny nebo páry jsou pryží absorbovány a poškozují ji.
 
3. Skladování pneumatik musí být umístěno mimo elektrická zařízení, jakými jsou generátory, svařovací zařízení nebo podobná zařízení, protože tato zařízení jsou aktivními zdroji ozonu. Ozon napadá pryž a způsobuje tak změnu její struktury na povrchu.
 
4 Prodávající doporučuje, aby pneumatiky byly skladovány vertikálně na běhounech v paletách. Pneumatiky složené horizontálně (na bočnici) nesmí být srovnány do takové výše, která by mohla způsobit poškození a zhroucení spodních pneumatik. Při delší době skladování je nutné pneumatiky pravidelně otáčet či vyměňovat, aby nedošlo k jejich trvalé deformaci na ploše zatížení.
 
5. Při skladování pneumatik je nutné zajistit jejich bezpečnou manipulaci, aby nedošlo k jejich poškození. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nakládce na ložnou plochu automobilu, která musí být čistá, bez ostrých předmětů a třísek. Není dovoleno kombinovat přepravu pneumatik s materiálem, který by mohl pneumatiky jakýmkoli způsobem poškodit. Kvalita pneumatik z hlediska mechanického poškození se kontroluje vždy při vykládce a nakládce, při přebírání a předávání zboží a při naskladnění a vyskladnění ze skladu. Při vyskladňování je nutno nejdříve odebírat výrobky skladované nejdéle.
 
6. Pneumatiky smí skladovat a manipulovat s nimi jenom proškolená osoba. O každém poškození nebo odchylce kvality pneumatik je nutné písemně informovat Kupujícího nebo Prodávajícího způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Všeobecných obchodních podmínek TASY s. r. o. a takovouto reklamovanou pneumatiku vyloučit z dalšího prodeje do doby vyřízení reklamace.
 
 
Příloha č. 3 ke Všeobecným obchodním podmínkám společnosti TASY s. r. o.
 

Návod pro montáž a bezpečné používání pneumatik


 
1. Před montáží nových pneumatik je třeba očistit disky a zkontrolovat, nejsou-li poškozeny.
 
2. Nálepky nacházející se na pneumatikách (např. štítky čárového kódu) je třeba odstranit, zejména z dosedací plochy patky pláště.
 
3. Před každou novou montáží je třeba vyměnit pryžové ventilky, u kovových ventilků těsnící kroužek (nákladní pneumatiky).
 
4. Patky pláště, jakož i dosedací plochy patek na ráfku, je třeba před montáží dostatečně potřít vhodnou montážní pastou.
 
5. Při huštění pneumatik je třeba dbát, aby patky pláště nejdříve dosedly do ráfku. K tomu potřebný "nárazový tlak" nesmí překročit maximální tlak uvedený na bočnici pláště.
 
6. K dosažení správného dosednutí pláště na ráfek je zapotřebí nahustit nejdříve pneumatiku vzduchem na maximální uvedený tlak. Soustředné dosednutí patky se zkontroluje podle středicích linek na pneumatice.
 
7. Poté se tlak vzduchu sníží na předepsanou provozní hodnotu.
 
8. Na ventil je třeba našroubovat ventilovou čepičku pro jeho ochranu před nečistotou a vlhkostí.
 
9 Používání pneumatik musí být dle předepsaných údajů a pokynů výrobce vozidla pro daný druh provozu (zejména typ pneumatiky, rozměr, huštění, index rychlosti a nosnosti, způsob použití na voze) a údajů uvedených na bočnici pláště (zejména směr otáčení, maximální hustící tlak, typ dle užití – letní, zimní, celoroční, maximální přípustné opotřebení dezénu dle indikátoru opotřebení TWI).
 
10. Při opravě poškození, možné dodatečné úpravě a užití pneumatik, musí být tyto práce provedeny k tomu odborně vyškoleným pracovníkem, postupem schváleným výrobcem/dovozcem pneumatiky a na technickém zařízení k tomu určeném.