Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací 

TASY s. r. o., se sídlem Mokrá 358, 664 04 Mokrá – Horákov, IČO 26936321, DIČ: CZ26936321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka č. 46798 (dále jen „TASY“ nebo „zhotovitel“)
    pro provádění servisních prací objednaných prostřednictvím internetového portálu umístěného na internetové adrese www.tasy.cz

 

Základní ustanovení

 

 1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi společností TASY s. r. o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá – Horákov, IČO 26936321, DIČ: CZ26936321, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka č. 46798 (dále jen „TASY“), a všemi osobami, které jako objednatelé se společností TASY vstupují do smluvních vztahů (dále jen „zákazník“), jejichž předmětem je provedení servisních prací na motorových a přípojných vozidlech, služeb pneuservisu a dalších úprav a oprav ze strany TASY jako zhotovitele (dále jen „servisní práce“).
 2. Tyto VOP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi TASY a zákazníkem, jejichž předmětem je provedení servisních prací. Tyto VOP jsou součástí veškerých smluv o dílo, jejichž předmětem jsou opravy, či jiné servisní práce prováděné TASY na motorových vozidlech a další služby poskytované na základě smluv uzavřených mezi TASY a zákazníkem.
 3. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody společnosti TASY a zákazníka, nestanoví-li tyto VOP, že postačí dohoda potvrzená elektronickou komunikací (zejména prostřednictvím elektronické pošty), příp. ústní. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým ve smlouvě o dílo a ustanovením VOP má přednost ujednání obsažené ve smlouvě o dílo.
 4. Zákazník byl před uzavřením smlouvy o dílo s těmito VOP seznámen, což potvrdil svým podpisem Zakázkového listu a/nebo registrací v portálu TASY či v systému ERP.
 5. Pokud tyto VOP zmiňují portál TASY, tato definice zahrnuje i ERP systém zhotovitele.
 6. Zákazníkem se rozumí:
 7. objednatel uvedený v Zakázkovém listě,
 8. objednatel registrovaný v ERP systému zhotovitele,
 9. objednatel registrovaný v portálu TASY dle článku 2. těchto VOP.
 10. Zákazník objednává servisní práce vždy na svůj účet a je povinen opravu TASY zaplatit. Zákazník objednává servisní práce u TASY přes portál TASY, osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet zákazníka, zejména zmocněnec či zaměstnanec.
 11. Veškeré smlouvy o dílo mezi TASY a zákazníkem včetně jejich změn či dodatků musí být uzavírány písemně nebo elektronicky v portálu TASY, jinak se k nim nepřihlíží.
 12. Tyto VOP jsou uveřejněny v provozovnách TASY.

 

 

 

 

 

Portál TASY a zákaznický účet

 

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce tasy.cz (dále jen „portál TASY“) může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání servisních prací. Registrace zákazníka bude neprodleně potvrzena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa zákazníka").
 2. Při registraci na portálu TASY a při objednávání servisních prací je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání servisních prací jsou ze strany TASY považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Má se za to, že zákazník, který při uzavření smlouvy uvede své IČ a/nebo DIČ, je podnikatelem a objednává servisní práce či nákup zboží u TASY v rámci své podnikatelské činnosti, nesdělí-li zákazník nejpozději při uzavření smlouvy o dílo TASY písemně jinak. 

 

Informace pro zákazníka, který je spotřebitelem

 

 1. Spotřebitelem se rozumí každý zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s TASY. Spotřebitelem je také zákazník – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s TASY nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. V případě, že zákazník při registraci v portálu TASY neuvede své identifikační číslo, má se za to, že je spotřebitelem.
 3. Zákazníka - spotřebitele upozorňujeme na následující práva a informace, které se uplatní v případě objednávky servisních prací spotřebitelem prostřednictvím portálu TASY nebo mimo provozovnu TASY:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku nejsou účtovány,

b) záloha na provedení servisních prací není vyžadována,

c) nejedná se o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) nejedná se o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění,

e) spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavření prostřednictvím portálu TASY do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici v portálu TASY a lze jej odeslat elektronicky.

f) v případě, že došlo na žádost zákazníka - spotřebitele k zahájení poskytování servisních prací během lhůty pro odstoupení od smlouvy, má spotřebitel povinnost uhradit TASY cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy bylo doručeno odstoupení od smlouvy TASY, včetně ceny již použitých náhradních dílů.

 1. Zákazník - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, zejména jde-li o:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli TASY a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. motorový olej),

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 1. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: TASY tímto ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen Zákon) informuje zákazníka - spotřebitele, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. Zákona, který se týká zboží či služeb zhotovitele a který vznikne z této smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

 

Smlouva o dílo na servisní práce

 

 1. Smlouva o dílo týkající se servisních prací (dále jen „smlouva o dílo“) se uzavírá:
 2.  na tiskopisu Zakázkového listu TASY (dále jen „zakázkový list“), který podle požadavků zákazníka vyplní pověřený zaměstnanec TASY. Zákazník je povinen uvést rozsah požadovaných prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení a další údaje, pokud mohou být pro TASY v souvislosti se servisními pracemi relevantní.
 3. prostřednictvím portálu TASY - vyplněním objednávky v zákaznickém účtu.
 4. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o dílo akceptuje zákazník. K uzavření smlouvy o dílo dochází:
 5. podpisem zakázkového listu zákazníkem,
 6. potvrzením objednávky servisu přes portál TASY.
 7. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem zákazníka. Smlouvou o dílo se zavazuje TASY k provedení zakázky a zákazník se zavazuje zakázku převzít a zaplatit cenu zakázky.
 8. V zakázce se uvede předmět díla se specifikací rozsahu prací, které mají být na motorovém vozidle provedeny a specifikací motorového vozidla, na kterém bude dílo prováděno, předpokládaný termín dokončení a odhad ceny díla, pokud to okolnosti umožňují.
 9. V případech, které nesnesou odkladu, lze zakázku sjednat, případně změnit i elektronickou formou prostřednictvím elektronické adresa zákazníka.
 10. Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní objednávku, je jeho oprávněným zástupcem. Zákazník je povinen zaplatit cenu opravy.
 11. Kdo objednává servisní práce jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude po předložení osvědčení o registraci vozidla zapsán do zakázkového listu jako osoba, která „vozidlo předala“ a i na tuto osobu se vztahují práva a povinnosti zákazníka podle těchto VOP, včetně povinnosti uhradit cenu opravy, a to rukou společnou a nerozdílnou s majitelem vozidla.
 12. TASY je oprávněna odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila, nepředloží osvědčení o registraci vozidla.
 13. TASY je oprávněna ověřit při zadávání opravy totožnost zákazníka dle průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen přijmout vozidlo a potvrdit zakázkový list. To neplatí v případě registrace na portálu TASY.
 14. Zákazník je povinen pověřenému zaměstnanci TASY nebo do portálu TASY uvést pravdivé a platné údaje o své totožnosti, zejména správné jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, nebo správnou adresu obchodní firmy, sídlo, identifikační číslo. Dále je zákazník povinen pověřenému zaměstnanci TASY uvést pravdivý a aktuální telefonický a eventuálně i jiný kontakt.
 15. TASY je oprávněna pověřit provedením servisních prací třetí osobu. TASY odpovídá zákazníkovi za kvalitu a jakost takto provedených servisních prací jako by servisní práce provedla sama společnost TASY.
 16. Zákazník souhlasí s tím, že pracovní postup opravy nemusí odpovídat pracovním postupům doporučených výrobcem.
 17. TASY je oprávněna provést s motorovým vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě před započetím servisních prací, zejména za účelem identifikace závady a před jeho předáním zákazníkovi za účelem kontroly funkčnosti motorového vozidla po provedených servisních pracích.
 18. TASY upozorní zákazníka bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou jí zákazník k provedení díla předal, nebo příkazu, který jí zákazník dal. To neplatí, nemohla-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
 19. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, TASY je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li zákazník na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má TASY právo požadovat, aby tak zákazník učinil v písemné formě.
 20. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. TASY má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
 21. Zachová-li se TASY podle odstavců 15. a 16. tohoto článku, nemá zákazník práva z vady díla vzniklá pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li zákazník na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění ze strany TASY, může TASY od smlouvy odstoupit.

 

 

Cena servisních prací

 

 1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že cena díla uvedená v zakázce je cena stanovená odhadem. Zákazník bere výslovně na vědomí, že konečná cena díla závisí na rozsahu díla (provedených opravách, servisních pracích či dalších službách) a může se změnit po provedení prohlídky vozidla v rámci provádění servisu.
 2. TASY je oprávněna bez souhlasu zákazníka překročit cenu uvedenou v zakázce (byla-li sjednána) maximálně o 15 %.
 3. V případě, že by cena měla překročit cenu uvedenou v zakázce o více než 15 %, je TASY povinna o této skutečnosti informovat zákazníka a vyžádat si zákazníkův souhlas k provedení prací. Neoznámí-li zákazník svůj nesouhlas se zvýšením ceny do 2 pracovních dnů po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. V případě, že zákazník s navýšením ceny nesouhlasí, smlouva o dílo se zrušuje a zákazník uhradí cenu doposud provedených prací a materiálu, má-li z již provedeného částečného plnění ze strany TASY prospěch. Doba mezi žádostí TASY o udělení souhlasu a udělením souhlasu ze strany zákazníka se nepočítá do doby, která je dohodnuta k provedení servisních prací.
 4. Oznámení o překročení ceny díla stanovené odhadem je možné učinit na elektronickou adresu zákazníka nebo prostřednictvím portálu TASY.

 

Termín plnění servisních prací

 

 1. Předběžný termín dokončení servisních prací uvedený v objednávce přes portál TASY nebo v zakázkovém listě a je stanoven jako orientační a předběžný, nedohodnou-li se smluvní strany v objednávce jinak.
 2. TASY je oprávněna termín dokončení servisních prací podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude v průběhu servisních prací zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost servisních prací je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v objednávce.
 3. Pokud se rozšíří nebo změní rozsah servisních prací oproti rozsahu uvedenému v zakázce a následkem této skutečnosti není možné původní termín dokončení servisních prací dodržet, je TASY povinna sdělit zákazníkovi nový termín dokončení, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy toto zjistí.
 4. Je-li k provedení díla nutná součinnost zákazníka, určí mu TASY přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má TASY právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet zákazníka, anebo, upozornila-li na to zákazníka, odstoupit od smlouvy.

 

 

Předání a převzetí díla

 

 1. Předání a převzetí motorového vozidla se provádí v provozovně TASY určené v zakázkovém listě nebo v objednávce přes portál TASY.
 2. TASY má právo účtovat parkovné ve výši 200 Kč bez DPH za každý den, kdy je zákazník v prodlení s převzetím motorového vozidla. Nárok na náhradu škody způsobené TASY v důsledku prodlení zákazníka není předchozí větou jakkoliv dotčen.
 3. Bude-li zákazník v prodlení s převzetím motorového vozidla, přechází nebezpečí škody na motorovém vozidle, věcech umístěných ve vozidle, na majetku TASY, popř. třetí osoby, na zákazníka, a to již prvním dnem prodlení. Zákazník pro tento případ souhlasí s tím, že motorové vozidlo může být odstaveno na náklady a odpovědnost zákazníka na nehlídané parkoviště mimo provozovnu TASY nebo na placeném parkovišti jiného subjektu.
 4. Dohodne-li se zákazník s TASY telefonicky nebo emailem na převzetí motorového vozidla ze strany TASY nebo předání motorového vozidla zpět zákazníkovi v jiném místě nežli v provozovně TASY, provádí se převzetí či předání motorového vozidla pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena za převzetí či předání je účtována podle ceníku platného v době uzavření dohody smluvních stran.
 5. V případě plánovaného provedení servisních prací na motorovém vozidle ze strany TASY může TASY na místě převzetí odmítnout převzetí vozidla, a to zejména v případech, kdy:

a) motorové vozidlo není v řádném stavu, který zaručuje nepoškození motorového vozidla cestou z místa převzetí do provozovny TASY;

b) motorové vozidlo není v souladu s veškerými požadavky právních předpisů České republiky kladenými na provoz motorového vozidla na pozemních komunikacích (např. motorové vozidlo nebude disponovat platným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla).

 

 

 

 

Cena díla a platební podmínky

 

 1. Ceny servisních prací účtuje TASY na základě ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příslušné provozovně TASY a na portálu TASY.
 2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se v daňovém dokladu vykazují zvlášť.
 3. Pokud je zákazníkovi poskytnuto náhradní vozidlo, zavazuje se jej vrátit v nepoškozeném stavu, čisté a uhradit půjčovné dle ceníku TASY.
 4. Cena servisních prací a případně půjčovného náhradního vozidla je splatná ihned při převzetí motorového vozidla zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený TASY pozdější den splatnosti.
 5. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Všechny platby v penězích probíhají v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje se zásadně uvádějí v této měně. V případě, že TASY využije svého oprávnění požadovat zálohu na poskytnutá plnění, doručí zákazníkovi po obdržení zálohy odpovídající daňový doklad.
 6. V případě bezhotovostních plateb se za den zaplacení považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet TASY. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
 7. TASY je oprávněna požadovat zaplacení přiměřené zálohy na servisní práce. Pokud zákazník na výzvu TASY takovou zálohu neposkytne a TASY již započala s provedením servisních prací, je TASY oprávněna servisní práce přerušit. O dobu, než dojde k poskytnutí zálohy ve prospěch TASY, se prodlužuje sjednaný termín dokončení servisních prací.
 8. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je zákazník povinen zaplatit TASY smluvní útok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 

Odpovědnost za vady

 1. Záruka na zboží zakoupené u TASY na základě kupní smlouvy se zákazníkovi, který není podnikatelem, poskytuje v trvání 24 měsíců od data předání zboží, není-li výrobcem určena kratší záruční doba, což je TASY povinna zákazníkovi sdělit.
 2. Záruka na servisní práce se pro případ opravy vozidla zákazníka, který není podnikatelem, sjednává v trvání 12 měsíců od převzetí vozidla zákazníkem.
 3. Odpovědnost TASY za vady servisních prací a za vady zboží poskytnuté zákazníkovi, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
 4. Servisní práce na motorovém vozidle jsou provedeny, jsou-li ze strany TASY dokončeny a motorové vozidlo je předáno zákazníkovi.
 5. Dokončené servisní práce na motorovém vozidle zákazník převezme s výhradami (vadami) nebo bez výhrad.
 6. Servisní práce jsou provedeny vadně, neodpovídají-li objednaným servisním úkonům uvedeným v objednávce přes portál TASY nebo v zakázkovém listě.
 7. Zákazník je povinen si motorové vozidlo při jeho převzetí řádně prohlédnout; zjištěné zjevné vady a/nebo poškození motorového vozidla je povinen zákazník písemně označit ihned při převzetí, jinak se má za to, že zákazník převzal od TASY motorové vozidlo bez vad a/nebo poškození. Nevytkne-li zákazník při převzetí motorového vozidla jeho zjevné vady a/nebo poškození dle předchozího odstavce, nevznikají zákazníkovi nároky z uplatněných vad a/nebo poškození motorového vozidla.
 8. V případě vad a/nebo poškození, které nebylo možné zjistit při řádně provedené včasné prohlídce motorového vozidla a dostatečné péči při jeho převzetí zákazníkem, musí vady a/nebo poškození zákazník písemně oznámit TASY bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamované vady a/nebo poškození musí být řádně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Lhůta pro oznámení platí i pro případ skryté vady, nejpozději však lze skrytou vadu TASY oznámit do dvou let od předání a převzetí motorového vozidla.
 9. TASY důvodně reklamovanou vadu a/nebo poškození odstraní bez zbytečného odkladu dle dostupnosti potřebného materiálu.
 10. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně nebo přes upozornění TASY na nevhodnost požadavku zákazníka se odpovědnost za vady a za škodu nevztahuje.
 11. TASY neodpovídá za vady v následujících případech:
 12. při provádění servisních prací byly použity dle požadavku zákazníka jiné, jím opatřené pneumatiky, náhradní díly, provozní hmoty, mazadla a spotřební materiál, v takovém případě se odpovědnost za vady vztahuje pouze na provedené práce;
 13. vozidlo nebylo TASY předáno současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad;
 14. TASY neudělila předchozí souhlas k odstranění reklamované vady anebo poškození jinou odbornou osobou;
 15. reklamované vady anebo poškození a/nebo díly byly jinou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny;
 16. vada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u TASY.

 

Odpovědnost za škodu

 

 1. V souladu s ustanovením § 2898 OZ se zákazník vzdává práva na náhradu škody, která mu vznikne v souvislosti s porušením povinností TASY týkajících se servisních prací, s výjimkou práva na náhradu škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. To však neplatí, uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo s TASY v postavení spotřebitele dle § 419 OZ a článku 3. těchto VOP.
 2. TASY odpovídá za škody vzniklé během zkušebních jízd. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
 3. Za škodu na věcech nacházejících se na/v motorovém vozidle, a které nejsou součástí povinné výbavy motorového vozidla, odpovídá TASY pouze v případech, kdy byly tyto věci výslovně uvedeny v objednávce.

 

Výhrada vlastnictví a zadržovací právo

 

 1. Všechny náhradní díly použité při provádění servisních prací a zboží předané zákazníkovi zůstávají ve vlastnictví TASY až do okamžiku jejich úplného zaplacení.
 2. Zákazník je povinen předem uvést při objednání servisních prací, že mu má být vrácen vyměněný díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví TASY jako použitý materiál bez hodnoty.
 3. Vyměněné díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo v rámci opravy hrazené pojišťovnou, přenechává zákazník vždy do vlastnictví TASY jako použitý materiál bez hodnoty.
 4. TASY je oprávněna zadržet vozidlo, na kterém jsou prováděny servisní práce, k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem související se servisními pracemi. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek zákazníka.
 5. TASY je oprávněna zajistit zadržovacím právem i nesplatný dluh v případech, kdy
 6. a) prohlásí zákazník, že dluh nesplní, nebo
 7. b) stane-li se jinak zřejmým, že zákazník dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho nastala a která TASY nebyla ani nemohla být známa při vzniku dluhu (např. neznámý pobyt).
 8. O zadržení motorového vozidla dle předchozího odstavce vyrozumí TASY zákazníka bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem.
 9. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky TASY anebo vydáním zadrženého vozidla zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v podobě odsouhlasené TASY.

 

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

 1. TASY jako správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o zpracování osobních údajů) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa sídla nebo bydliště.

 

 1. Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): objednávek, zasílání newsletterů a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 

 1. Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

 

 1. Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování/trvání smlouvy u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

 

 1. Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 1. Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

 

 1. Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mail: dpo@vatnet.cz

 

 Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré případné spory mezi TASY a zákazníkem související se servisními pracemi
  i prodejem zboží budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto TASY a zákazník sjednávají, že místně příslušným soudem bude věcně příslušný soud dle sídla TASY.
 2. Odchylná ujednání obsažená v zakázkovém listu nebo smlouvě, potvrzená ze strany TASY a zákazníka, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. Veškeré vztahy, které nejsou výslovně upraveny v zakázce a ani v těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
 4. Smluvní strany si vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věcech servisních prací prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím portálu TASY a elektronické adresy zákazníka a TASY.
 5. Smluvní strany se přijetím těchto VOP podle ustanovení § 630 OZ dohodly na prodloužení obecné promlčecí doby pro peněžité pohledávky, které vzniknou kterékoliv smluvní straně v souvislosti se servisními pracemi, na dobu čtyř let.
 6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi TASY a zákazníkem či VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP, pokud z povahy smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20.5.2022.